Ekonomi

Startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget

ekonomi starta eget

Innan du kör igång med ditt företag är det viktigt att göra upp en budget. Dels behöver du göra upp en startbudget och dels en resultatbudget. Startbudgeten är bra att göra för att se vilka kostnader du har i början av din uppstart och vilka dina möjligheter är att finansiera dessa. De fakturor du måste betala när du startar ditt företag skall tas med i startbudgeten. Det är ofta så att du behöver göra en del investeringar för att överhuvudtaget kunna komma igång med din verksamhet. Resultatbudgeten är en sammanställning av ditt företags förväntade kostnader och intäkter och visar även det förväntade resultatet för en viss period. Det kan vara lite svårt att uppskatta sin kommande försäljning och för att göra upp en resultatbudget måste du veta lite om ditt sortiment, vad dina tjänster/produkter ska kosta, vem som är dina kunder och hur stora dina kostnader är. När din resultatbudget är klar ser du hur mycket ditt företag behöver sälja för att det ska täcka alla dina kostnader. När resultatbudgeten görs bör du se till varje månads belopp var för sig. Om ditt företag kommer vara säsongsvarierat är det viktigt att resultatbudgeten inte görs enbart år för år utan även månad för månad. Att din resultatbudget visar vinst är nog så viktigt men det visar inte hela bilden i ditt företag. Därför gör man en likviditetsbudget som visar om pengarna kommer att räcka till för att täcka månadens alla utgifter. Ibland gör man resultatbudgeten årsvis men en likviditetsbudget gör man månad för månad.

En budget är den ekonomiska plan som speglar dina förväntningar och förhoppningar. Det är därför viktigt att inte fastna i detaljer utan istället se till det stora hela. En verksamhet har alltid risker men också möjligheter och en bra budget visar detta tydligt. Har man dessutom en realistisk budget är det ett bra stöd för att uppnå dina mål i verksamheten. 

Bokföring

bokföring starta egetBokföringen är en mycket viktig del i ditt företagande även om det ställer till huvudbry för en del. Enligt bokföringslagen ska alla affärshändelser i ett företag bokföras. En affärshändelse är en händelse som förändrar företagets resultat och/eller ställning. Här nedan listar vi exempel på affärshändelser:

  • In- och utbetalningar från bank, kassa eller andra konton
  • Förändringar av skulder och fordringar
  • Banköverföringar mellan olika konton
  • Egna uttag och insättningar
  • Varuinköp
  • Varuförsäljning
  • Löneutbetalning
  • Inventarieinköp

Alla affärshändelser dokumenterar man genom verifikationer. En verifikation kan vara en faktura, ett kvitto eller skuldebrev, kontoutdrag eller ett annat underlag som informerar om affärshändelsen. Den löpande bokföringen innehåller dels grundbokföringen och dels huvudbokföringen. Med grundbokföring menar man att affärshändelserna bokförs i den ordning de har registrerats och innebär att du dagligen bokför alla affärshändelser. Huvudbokföring är att affärshändelserna delas upp på olika konton. Det medför att ditt företags ställning och resultat visas systematiskt och du löpande kan följa företagets utveckling. Det finns inget som hindrar dig från att göra din grund- och huvudbokföring samtidigt, i till exempel ett bokföringsprogram där du registrerar alla verifikationer.

Alla företag skall med ett bokslut avsluta varje räkenskapsårs löpande bokföring. Bokslutet kan antingen vara i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. Beroende på vilken typ av företagsform och verksamhetens storlek skiljer sig också reglerna för årsredovisning och årsbokslut.

Oavsett vilken typ av bolagsform man har är det bra att ha en kunnig ekonom som kan svara på frågor och ge tips och råd angående ditt företags ekonomi.